Intellectual Property Attorneys  

Siam Trademark Associates


Home
About Us
Meet Us
Contact Us
DMCA FAQ
Domain Name IP FAQ
Trademark FAQ
Enforcement FAQ
Trademark Services
Trademark Classifaction (Eng)
Trademark Classifaction (Thai)


powered by FreeFind
Siam Trademark Associates
(A Division of Chaninat & Leeds)

Suite 10/154 Trendy Office Building,
18th
Floor, Sukhumvit Road Soi 13
Klongtoey Nua, Vadhana
Bangkok, Thailand 10110

Tel: (662) 168 7001 (-3)
Fax: (662) 168 7004
E-mail:
info@siamtrademark.com
 
Thailand Trademark Classification
 

จำพวกที่ 1 ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ การถ่ายภาพ เกษตรกรรม การทำสวน การป่าไม้
เรซินเทียมที่ยังไม่ผ่านกระบวนการผลิต พลาสติคที่ยังไม่ผ่านกระบวนการผลิต ปุ๋ยธรรมชาติ สารประกอบที่ใช้ดับเพลิง สารผสมและวัสดุที่เตรียมสำหรับใช้ในการบัดกรี สารเคมีที่ใช้สำหรับเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร สารที่ใช้ฟอกหนัง สารยึดติดที่ใช้ในอุตสาหกรรม
Class 1  Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

จำพวกที่ 2 สีทา น้ำมันเคลือบทำให้เกิดเงา แล็คเกอร์ สารกันสนิมและสารป้องกันการผุของเนื้อไม้ เชื้อสี สารผสมเพื่อให้สีไม่ตก ยางไม้ธรรมชาติ แผ่นและผงโลหะที่ใช้สำหรับทาและตกแต่ง
Class 2  Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists.

จำพวกที่ 3
วัสดุที่เตรียมสำหรับใช้ในการซักฟอกและสารที่ใช้ในการซักรีด วัสดุที่เตรียมสำหรับใช้ในการทำความสะอาด ขัด ขูดและลบรอย สบู่ เครื่องหอม หัวน้ำมันหอมระเหย เครื่องสำอาง น้ำมันใส่ผม ยาสีฟัน
Class 3  Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. 

จำพวกที่ 4 น้ำมันและน้ำมันชนิดหนาที่ใช้ในอุตสาหกรรม (เว้นแต่น้ำมันที่มีไขมันและน้ำมันหอมระเหย) น้ำมันหล่อลื่น สารประกอบที่ใช้ดูดซับและระงับฝุ่น สิ่งที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง (รวมทั้งน้ำมันรถยนต์) และโคมไฟ เทียนไข และไส้ตะเกียง
Class 4  Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants; candles, wicks.

จำพวกที่ 5 สารประกอบในการรักษาโรค รักษาสัตว์และรักษาสุขภาพอนามัย อาหารดัดแปลงเพื่อใช้ในการทางแพทย์และอาหารสำหรับทารก ผ้ายางปิดแผล วัสดุสำหรับห่อหุ้มแผล วัสดุสำหรับใช้อุดฟัน ขี้ผึ้งทันตกรรม ยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับชำระล้างวัตถุ สารปะกอบที่เตรียมใช้กำจัดสัตว์ทำลายพืช เห็ดรา และวัชพืช
Class 5  Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.

จำพวกที่ 6 โลหะธรรมดารและโลหะผสม วัสดุก่อสร้างซึ่งเป็นโลหะ สิ่งก่อสร้างที่เคลื่อนย้ายได้ซึ่งทำด้วยโลหะ วัสดุโลหะที่ใช้ทำทางรถไฟ เคเบิ้ลและลวดที่ใช้เหล็กธรรมดา เครื่องเหล็กและอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องเหล็ก ท่อโลหะและหลอดโลหะ ตู้นิรภัย สินค้าที่ทำด้วยโลหะธรรมดาที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น แร่ต่าง ๆ
Class 6  Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal not included in other classes; ores.

จำพวกที่ 7 เครื่องจักรและเครื่องมือกล มอเตอร์ (เว้นแต่มอเตอร์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะทางบก) เครื่องต่อและสายพาน (เว้นแต่ที่ใช้สำหรับยานพาหนะทางบก) เรื่องมือที่ใช้ในเกษตรกรรมขนาดใหญ่ เครื่องฟักไข่
Class 7  Machines and machine tools; motors (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements (other than hand-operated); incubators for eggs.

จำพวกที่ 8 เครื่องมือที่ใช้และอุปกรณ์ เครื่องตัด ส้อมและช้อน อาวุธที่ใช้สะพาย มีดโกน
Class 8  Hand tools and implements (hand-operated); cutlery; fork and spoon; side arms; razors.

จำพวกที่ 9 เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การเดินเรือ การสำรวจ ไฟฟ้า การถ่ายรูป การถ่ายทำภาพยนตร์ เกี่ยวกับการสายตา การชั่ง การวัด การให้สัญญาณ การตรวจสอบ (ควบคุม) การช่วยชีวิต และการสอน เครื่องอัดเสียง เครื่องรับส่งหรือทำซ้ำภาพหรือเสียง เครื่องส่งข้อมูลโดยใช้กระแสแม่เหล็ก จานอัดเสียง เครื่องขายของอัตโนมัติ และเครื่องกลสำหรับใช้กับอุปกรณ์เกี่ยวกับเหรียญ เครื่องคิดเงิน เครื่องคิดเลข และเครื่องจักรประมวลผลข้อมูล อุปกรณ์ดับเพลิง
Class 9  Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of images or sound; magnetic data carriers, recording discs; automatic mechanisms machines; coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment; fire-extinguishing apparatus.